Bạch Dinh

Bạch Dinh

20/04/2019

Bạch Dinh được người Pháp xây dựng từ năm 1898 đến năm 1916 dùng làm nơi nghỉ mát cho toàn quyền Pháp Paul Doumer và được gọi là Villa Blanche theo tên cô con gái yêu quý của ông.

D?c theo ???ng Tr?n Phú v? phía núi l?n, chúng ta s? trông th?y hình ?nh m?t dinh th? màu tr?ng, mái ngói ?? s?ng s?ng trên s??n núi n?i b?t trên n?n xanh t??i c?a cây c?. ?ó chính là B?ch Dinh. B?ch Dinh ???c ng??i Pháp xây d?ng t? n?m 1898 ??n n?m 1916 dùng làm n?i ngh? mát cho toàn quy?n Pháp Paul Doumer và ???c g?i là Villa Blanche theo tên cô con gái yêu quý c?a ông. Ngh?a ti?ng Vi?t c?a t? “Villa Blanche” l?i trùng v?i dáng sác bên ngoài c?a nó nên dân ??a ph??ng quen g?i là “B?ch Dinh”, có ngh?a là “bi?t th? tr?ng”.

Chia sẻ
Đặt phòng