Thích Ca Phật Đài

Thích Ca Phật Đài

18/03/2019

Thích Ca phật Đài là một quần thể kiến trúc điêu khắc tạo dựng theo sự tích cuộc đời của Đức Phật, gắn với cảnh quan thiên nhiên hài hòa, sống động thành khu danh thắng đẹp mang nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử tôn giáo, là một trong những danh thắng thu hút nhiều khách du lịch nhất của Vũng Tàu.  

Danh th?ng Thích Ca ph?t ?ài n?m trên ???ng Tr?n Phú, con ???ng vòng quanh ôm Núi L?n, lên B?n ?á và B?n ?ình, cách trung tâm thành ph? 20km. N?u B?n ?á là c?ng cá s?m u?t, nh?n nh?p thì Thích Ca Ph?t ?ài, là n?i t?ch liêu, ???m v? huy?n di?u c?a ch?n thiên thai. Thích Ca ph?t ?ài là m?t qu?n th? ki?n trúc ?iêu kh?c t?o d?ng theo s? tích cu?c ??i c?a ??c Ph?t, g?n v?i c?nh quan thiên nhiên hài hòa, s?ng ??ng thành khu danh th?ng ??p mang nhi?u giá tr? v? v?n hóa, l?ch s? tôn giáo, là m?t trong nh?ng danh th?ng thu hút nhi?u khách du l?ch nh?t c?a V?ng Tàu.

Chia sẻ
Đặt phòng